Uusi kevyempi SaaS -ohjelmiston Sitro.net on tullut!

Olemme julkaisseet uuden kevyemmän SaaS -ohjelmiston nimeltä Sitro.net töiden tekemiseen, vuorovaikutuksen tehostamiseen ja aktiivisuuden mittaamiseen.

Aksios.pro
-yhtiön johtamiseen

Ohjelmistomme ei ole CRM- tai ERP-ohjelmisto. Se on palveluiden johtamisjärjestelmä (Service Management Software).

Sillä johdetaan yhtiön toimintaa.

 

Ohjelmistomme monipuolisuus on vertaansa vailla:

Yhden luukun periaate

Ohjelmistomme kehittämisen ydinajatus on ollut yhdellä ohjelmistolla tehostaa yhtiön toimintaa monipuolisesti. Tämän johdosta olemme kehittäneet ohjelmistoon 16sta ohjelmiston osaa. Näin asiakkaamme eivät tarvitse ostaa kahta tai kolmea ohjelmistoa eri tarpeisiin.

blank
blank

Johtaminen

Aksios.pro johtaa järjestelmällisesti henkilökunnan päivittäisiä töitä ja antaa yhtiön esimiehille ja johtajille aikaa keskittyä enemmän ihmisten johtamiseen ja yhtiön kehittämiseen.

Johdatko vai reagoitko?

Aika on yksi tärkeimmistä resursseista yrityksissä. Osa yritystä reagoi tapahtumiin, jolloin eletään jatkuvassa kiireessä ja stressissä. Tämä myös tuottaa hukkakuluja, jotka ovat keskimäärin 10-20 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Toisia yrityksiä johdetaan yhdenmukaisin toimin ja ennakoiden tulevia tilanteita. Aksios.pro auttaa johtamaan yhtiötä, sen toimintaa ja vähentämään hukkakuluja.

Kehitämme ohjelmistoa jatkuvasti asiakkaidemme ja liikkeenjohdollisten hyötyjen pohjalta. Ohjelmiston 3.0 versiossa mm. lisäsimme jokaiseen ohjelmiston osaan graafisia mittareita, joilla ohjelmiston käyttäjä näkee omat tuloksensa suhteessa muiden käyttäjien tuloksiin sekä muita mittareita. Näiden mittareiden tarkoituksena on muuntaa abstrakti palvelutyö konkreettiseksi ja tuloslähtöiseksi.

blank

Ohjelmiston osia:

Sähläyskulujen selvittäminen

Selvitetään mihin työntekijöiden työaika menee ja löydetään kehitettävät kohdat

Työntekijöiden työn konkretisointi

Työntekijät näkevät itse mitä he saavat aikaiseksi työssä

Työntekijöiden työtapojen vertailu ja kehittäminen

Nähdään miten eri työntekijöillä menee työaikaa saman työtehtävän tekemiseen. Näin voidaan työkavereilta oppia tehokkaampia toimintamalleja

Asiakkaisiin käytetyn työajan mittaaminen

Mitataan paljonko todella menee aikaa eri asiakkaisiin. Samalla löydetään kannattavat ja kannattamattomat asiakkaat, jolloin voidaan ehkäistä ”ylipalvelua”

Asiakkaille tehtyjen töiden konkretisointi

Nähdään mitä kullekin asiakkaalle tehdään. Voidaan halutessa toimittaa asiakkaalle raportti tehdystä työstä

Seurattavien työtehtävien helppo räätälöinti

Työtehtävät näkyvät työntekijöillä työntekijäryhmittäin

Voidaan kirjata massatehtäviä valituille asiakkaille

Kirjauksesta voidaan luoda tehtävä, siirtää se lisälaskutukseen tai kirjoittaa siihen lisätietoja

Nopea ajankäytön kirjaus

Ajan jakaminen useammalle asiakkaalle

Aloita ja lopeta työt toiminto

Työn henkisen kuormituksen mittaaminen

Valmiit raporttipohjat

Asiakashallinta

blank

Lisälaskutus

blank

Lisää laskutusta ja tuloja yhtiöön, koska se

Motivoi työntekijöitä tekemään lisälaskutusta

Automaattisesti luo laskun tehtävän valmistuttua

Tehostaa laskutusta ja rahan tuloa yhtiöön

Motivaatiota laskutukseen, koska työntekijä

Näkee paljonko on laskuttanut töistä

Tietää vaikuttavansa yhtiön elinvoimaan omalla laskutuksella

Pysyy tietoisena mistä asioista on asiakasta laskuttanut ja mistä ei

Helppo ja nopea lisälaskutuksen tekeminen

Tunti-, kappale- ja prosenttilaskutus-vaihtoehdot

Eri hinnat kellonajan mukaan

Hinnankorotusten automatisointi

Kokouspalkkioiden tilitysraportti, jos työntekijä saa osan kokouspalkkiosta

Työnantaja

Välttää riitoja käytetystä työajasta

Toimitaan työaikalain mukaan

Vältetään työaikariidat

Näkee työpäivien henkisentyön kuormituksen

Työntekijä

Näkee omat työtunnit ja työsaldon

Pysyy ajan tasalla käyttämästä työajasta

Näkee työpäivien henkisentyön kuormituksen

Helppo ja nopea kirjaus työn aloittamisesta, lounaasta ja työn lopettamisesta

Loma-aikojen merkintä

Työn henkisen kuormituksen merkitseminen

Valmiit raporttipohjat

Työaika

blank

Tehtävät

blank

Helpottaa töiden tekemistä

Selkeä Do-it lista auttaaa priorisoimaan, mitä tulee tehdä ja milloin

Ensimmäisenä avautuvasta Dashboardista henkilö näkee kymmenen uusinta tehtävää ja niiden valmiusasteen. Näin hän töitä aloittaessa tietää, mihin töihin ryhtyy

Ajantasalla pysyminen

Tehtävälistasta pysyy hyvin ajantasalla, mitkä tehtävät ovat tekemättä

Työntekijöiden ylpeyttä työpaikasta

Kun työt tulevat tehtyä sovitusti, nousee yhtiön arvostus työntekijöiden silmissä

Parantaa asiakastyytyväisyyttä

Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun työt tehdään sovitusti eikä heidän tarvitse muistutella sovituista töistä

Sisäisen tiedonkulun paranemista

Kun tiimin jäsenet näkevät muiden jäsenten työlistat, he tietävät missä projektit menevät

Luottamusta esimiehen ja alaisten välillä

Esimies näkee ohjelmistosta tehtävien valmiusasteen eikä hänen tarvitse kysellä missä vaiheessa työt ovat

Työtyytyväisyyden paranemista ja stressin vähentymistä

Työntekijät kokevat hallinnan tunnetta omista työtehtävistä ja voivat jättää työt töihin

Laajan, pika- tai monitehtävän tekeminen

Tehtävän siirto toiselle vastuuhenkilölle

Pikapainikkeet muun muassa tehtävän valmiusasteelle, työajan kirjaamiselle ja sähköpostimuistutuksille

Massatoiminnot

Tehtävän valmistuttua siirtyy automaattisesti lisälaskutukseen

Asiakasja työtyytyväisyyttä, koska työntekijä

Voi ennakoida ja tehdä työnsuunnittelua

Ei unohda tehdä sovittuja asioita

Näkee missä vaiheessa työt menevät

Tietää mitä tulee tehdä ja milloin

Vältetään vahingonkorvauksia aiheuttavia laiminlyöntejä

Kuukausi- ja/tai vuositöiden automaattiset lisäykset

Helppo ja nopea työnvalmistumisen kirjaus

Toisistaan riippuvien tehtävien määräaikojen automaattinen lisäys

Pikapainikkeet muun muassa tehtävän valmiusasteelle, työajan kirjaamiselle ja sähköpostimuistutuksille

Toiminnanohjaus

blank

Kokoukset

blank

Pöytäkirja valmistuu kokouksessa

Nähdään aikaisemmat palaverien pöytäkirjat ja voidaan tarkistaa palaverissa mitä aikaisemmin on sovittu

Nähdään onko palaverissa sovitut asiat tehty

Pysyt ajan tasalla yhtiössä sovituista asioita

Säästää aikaa

Tietoja ei tarvitse etsiä

Nähdään kuka tekee sovitut työt

Kaikki kokousten pöytäkirja säilyvät järjestelmässä

Tehtävät näkyvät myös ohjelmiston osassa tehtävät

Pöytäkirjan lähettäminen sähköpostitse

Vanhan pöytäkirjan tietojen syöttö järjestelmään

Sekä sisäisten asiakkaiden että ulkoisten asiakkaiden lisäys kokouksiin

Kokouskutsun lähettäminen sähköpostitse

Helpotusta myyntityön tekemiseen

Yksinkertaista myyntityön hallintaa

Kalenterista näet tehtävät ja kokoukset

Löydät yhtiön sisäisen myyntiprosessin ja tuotekortit

Voit laittaa uusasiakkaita myyntiputkeen ja hallita asiakaskohtaista myyntiputkea, jolloin näet vilkaisulla missä vaiheessa kukin uusasiakas menee

Lisää asiakkaita xls-tuontitoiminnolla

Kalenteri

Myyntiprosessi

Tuotekortit

Myyntiputki

Uusasiakkaat

blank

Kalenteri

blank

Näet omat ja muiden kalenterit yhdellä silmäyksellä

Voit lähettää aikavarauksia, jolloin henkilö näkee kalenterista vapaat aikasi ja voi varata kokousajan

Lisää kokouksia tai tehtäviä

Ajanvaraustoiminto

Kokouksen voi siirtää lisälaskutukseen

Asiakaspalvelupiste

Asiakas antaa palautteen yhtiön asiakaspalvelupisteessä
Asiakas antaa sanallisen palautteen puhelimessa ja työntekijä kirjaa sen järjestelmään

Asiakastapaaminen

Työntekijä ottaa palautteen yksittäisen asiakkaan tapaamisesta esimerkiksi myynti- tai käyttötukitapaamisesta

Kokoukset

Palaute otetaan yhtiön sisäisestä kokouksesta esimerkiksi viikkopalaverista
Palaute otetaan asiakkaiden kanssa pidetystä kokouksesta esimerkiksi tuotekehityspalaverista

Yhtiön kotisivut

Asiakkaat antavat palautetta yhtiön kotisivujen kautta

Tilaisuudet

Otetaan palaute isosta asiakastapaamisesta kuten esimerkiksi koulutuspäivä tai asiakkaiden tiedotustilaisuudesta

Taloyhtiön kotisivut

Taloyhtiön asukkaat antavat palautetta taloyhtiön asioiden hoidosta taloyhtiön sivujen kautta

Voidaan liittää yhtiön kotisivuille ja saada palautetta tätä kautta

Voidaan ottaa pelkästään numeraalista tai sekä numeraalista että sanallista palautetta

Palautekysymykset voi itse rakentaa. Yhdessä kyselyssä voi olla 1 – 5 kysymystä

Voidaan luoda rajoittamaton määrä palautekyselyitä

Palautteet

blank

Vakiolauseet

blank

Monessa yhtiössä eri työntekijät kirjoittavat asiakkaille ja muille sidosryhmäläisille samoja lauseita, sähköposteja ja kirjeitä päivittäin

Tämä lisää yhtiön laadun heikkenemisen riskiä kirjoitus- ja asiavirheiden muodossa

Tämä tuottaa yhtiölle ajanhaaskausta eli ylimääräistä tuottamatonta työnkustannusta

Luodaan erilaisia vakiolauseita ja kirjeitä eri kategorioittain

Yhtiön henkilökunta voi kopioida ”vakio” vastauksia tai muuttaa niitä tarpeen mukaan asiakas ja sidosryhmäviestinnässä

Eri kategoriat auttavat löytämään nopeasti oikean tekstin asiakkaalle

Sähköpostien lukemisen sijaan yhtiön sisäistä tiedonkulkua voidaan tehostaa Aksios.pron infolla.

Siinä voidaan helposti luoda ”tietotauluja” henkilökunnalle. Näin yhtiön sisäiset tiedotukset erottuvat sähköpostimassasta.

Helppo tapa tiedottaa yhtiön henkilökuntaa

Nähdään kuka on lukenut ja kuitannut lukemansa

Tärkeät tiedotteet voidaan merkitä ja hakea vain niitä myöhemmin

Info

blank

Sopimukset

blank

Sopimusten hallinta saattaa olla vaikeasti hallittavaa, mistä aiheutuu turhia kuluja

Huonosti hallinnoitujen sopimusten etsimiseen kuluu aikaa. Pahimmassa tapauksessa ne häviävät tai niitä ei löydetä

Aksios.pron sähköisestä sopimusarkistosta löydät sopimukset eri hakukriteerein hetkessä

Kaikki sopimukset löytyvät nopeasti sopimuskorttien haun avulla

Sopimuskortit voidaan helposti syöttää järjestelmään excel-tiedostomuodossa

Sopimuskortissa voi olla useampia sopimuksia ja sen liitteitä

Helposti voidaan hallita kuka voi nähdä ja/tai muokata sopimuksia

Läydetään kaikki Aksios.proohon kirjatut asiat helposti

Helpottaa asiakkaille tehtyjen töiden löytämistä

Tukee EUn tietoturva-asetuksen mukaista toimintaa

Helppo haku eri kriteereillä

Yhtiön sisäiset viestit

Asiakasviestit

blank

Kyllä...

Toimii eri laitteilla

Voit käyttää ohjelmistoa miltä tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta, jossa on internetyhteys

Tuki

Meillä on suomalainen Help Desk-tukipalvelu. Vastaamme asiakkaidemme tukipyyntöihin 24/7

Monipuolinen

Ohjelmiston 16 moduulia eli ohjelmiston osaa ratkaisee yritystoiminnan eri haasteet

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen ja tehokas. Pitkälle automatisoitu ohjelmisto vapauttaa turhista rutiineista

Takuu

Annamme käytettävyydelle kuukauden takuun eli jos ette ole tyytyväisiä ohjelmistoon, emme laskuta perustamismaksua tai käyttömaksua. Näin saatte kuukauden kokeilla ohjelmistoa ilman riskiä.

Joustava

Tarjoamme ohjelmistosta heti valmiin perusversion tai mukautamme ohjelmistomme asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuvaksi

12 asiaa mitä Aksios.pro muun muassa tuottaa:

1. Parantaa yhtiön tulosta

2. Lisää yrityksen arvoa

3. Parantaa työviihtyvyyttä

4. Yhdenmukaistaa yhtiön toimintoja

5. Tasaa työntekijöiden työkuormia

6. Parantaa yhtiön sisäistä tiedonkulkua

7. Lisää yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti

8. Vähentää päällekkäistä työtä

9. Nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksen tekoa

10. Antaa mitattua tietoa johtamisen päätöksen teon tueksi

11. Tuottaa asiakaskannattavuuden

12. Auttaa löytämään hukkakulut yrityksessä (tutkimusten mukaan 10-20 % yritysten liikevaihdosta)

Kysy ilmaista esittelyä: